ewolucja_systemu_politycznego

Konferencja naukowa: Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań

Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Systemów Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na konferencję naukową, „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań”, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2023 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Założenia konferencji

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości zastosowania dwóch form sprawowania władzy, to jest demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej we współczesnym świecie. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Mechanizmy sprawowania władzy w państwie stanowią niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych. Dotyczą one bowiem kwestii tego, kto i w jaki sposób (za pomocą jakich mechanizmów) faktycznie sprawuje władzę w państwie demokratycznym, a także jakie konsekwencje ten sposób rządzenia za sobą niesie.

Współcześnie zdecydowana większość badań nad demokracją poświęcona jest przedstawicielskiej formie rządów, które jawią się jako podstawowa forma sprawowania władzy państwowej. Ostatnie lata wskazują, że narzędzia demokracji bezpośredniej coraz częściej służą nie tylko podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym, ale także za ich pośrednictwem decyduje się o ważnych sprawach ustroju państw, a także o kwestiach ponadpaństwowych.

Nie budzi więc wątpliwości stwierdzenie, że demokracja bezpośrednia stała się ważną formą uzupełniającą demokrację przedstawicielską nie tylko w Europie, ale także w innych państwach świata. Dowodem na to jest zapewne tocząca się od jakiegoś czasu dyskusja na temat tego, jaką rolę odgrywają (powinny odgrywać) bezpośrednie formy demokracji, które przekazują suwerenowi do rozstrzygnięcia (inne niż wybory) kwestie istotne z punktu widzenia państwa. Doniosłym jest przy tym fakt, że wspomniana dyskusja jest wynikiem przemian i procesów, a także kryzysów mających miejsce w Europie i na świecie. Zjawiska te w istotny sposób wpływają na demokrację, a przez to również na kształt oraz funkcjonowanie systemów politycznych.

Cele konferencji

Celem konferencji jest zatem analiza przeobrażeń systemów politycznych państw europejskich oraz pozaeuropejskich, w kontekście funkcjonujących tam dwóch form demokracji: przedstawicielskiej i bezpośredniej. Istotnym zamierzeniem jest odpowiedź na pytanie o charakter, zasięg, wielkość i konsekwencje tych zmian, jak i o szanse oraz zagrożenia, będące ich rezultatami.

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień analizowanych z perspektywy Polski, Europy:

 • najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed różnymi państwami w odniesieniu do kształtu ich systemów politycznych;
 • demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w państwach Europy i świata;
 • funkcje i znaczenie demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie;
 • wybory i systemy wyborcze w poszczególnych państwach;
 • analiza porównawcza systemów politycznych państw Europy i świata;
 • analiza nowych form partycypacji obywateli w kontekście płynących z nich szans i zagrożeń dla współczesnych demokracji;
 • sposoby wykorzystywania nowych mediów i ich wpływ na demokrację.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również krajowi i lokalni politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, ale także nad ich wymiarem praktycznym.

dr hab. Fernando Casal Bértoa

Wykład otwierający pt. „The Crisis of Representative Democracy” wygłosi dr hab. Fernando Casal Bértoa z University of Nottingham (School of Politics and International Relations), współdyrektor Research Centre for the Study of Parties and Democracy REPRESENT.


Zgłoszenia i koszty udziału

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

 • do 15 października 2023 r. – przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem referatu za pośrednictwem formularza pod linkiem: https://forms.gle/2Drteu9ovR9Kx1dZ8
 • informacja o akceptacji do 30 października 2023 r.
 • do 10 listopada 2023 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.

W ramach konferencji (17 listopada 2023 r. w godzinach popołudniowych) planowany jest wyjazd studyjny do Berlina.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

 • dla członków PTNP – 550 zł (bez wyjazdu studyjnego) / 700 zł (z wyjazdem studyjnym).
 • dla osób nienależących do PTNP – 600 zł (bez wyjazdu studyjnego) / 750 zł (z wyjazdem studyjnym).

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej do 10 listopada 2023 r. – Nr konta: 36 1610 1133 2003 0051 4927 0002 (w tytule przelewu proszę wpisać: „Ewolucja+ Nazwisko Uczestnika”).

Komitet organizacyjny konferencji:

prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Prezes OBiEE)
prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Dziekan WNPiD UAM)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak
dr Natasza Lubik-Reczek (sekretarz konferencji)

Adres do korespondencji e-mail: syspolit@amu.edu.pl.

Organizatorzy i patroni

organizatorzy i patroni konferencji

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konferencji oraz wypełniania zadań Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.