Ewolucja systemu politycznego: Wybory samorządowe w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej

Termin i miejsce konferencji: 22-23 listopada 2018 r., Collegium Polonicum, Słubice

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Katedra Systemów Politycznych WSMiP Uniwersytetu Łódzkiego, oddział łódzki Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich UŁ zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Konferencja będzie sposobnością̨ do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat procesów związanych z wyborami samorządowymi w państwach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów w Polsce.

Nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że polityka na poziomie samorządowym stanowią istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie państwa – m.in. poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej.

Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi polskich wyborów samorządowych, istotnym zadaniem wydaje się̨ być odpowiedź na pytanie o konsekwencje tych przeobrażeń w kontekście politycznym, społecznym czy ekonomicznym. Celem konferencji jest także prośba odpowiedzi na pytania o charakter, zasięg, wielkość i konsekwencje tych zmian, jak i o szanse oraz zagrożenia, będące ich rezultatami.

Organizatorzy zakładają̨, że poszczególne sekcje tematyczne będą̨ koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:

 • analiza wyników wyborów na poziomie lokalnym w poszczególnych państwach;
 • partycypacja i wpływ obywateli na kształt polityki lokalnej;
 • wpływ działalności lokalnych organizacji społecznych na zaangażowanie obywateli;
 • analiza poszczególnych polityk realizowanych na poziomie lokalnym;
 • transparencja lokalnego życia politycznego jednostkach samorządu terytorialnego;
 • analiza konkretnych zmian w funkcjonowaniu samorządów;
 • najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed organami samorządowymi w odniesieniu do wprowadzonych zmian;
 • analiza porównawcza prawa wyborczego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej;
 • analiza ewolucji samorządów w Europie, ocena kierunków tych zmian oraz ich konsekwencji;
 • czynne i bierne prawo wyborcze i ich ograniczenia, techniki głosowania i in.;

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również krajowi i lokalni politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami wyborów samorządowych, ale także nad ich wymiarem praktycznym.

Organizatorzy zapewniają̨ uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie (22.11 – śniadanie, obiad, uroczysta kolacja, przerwy kawowe w czasie obrad, 23.11 – śniadanie, kolacja) oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.

W programie konferencji przewidziano również wyjazd studyjny.

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

 • do 4 listopada 2018 r. – przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem referatu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;
 • do 5 listopada 2018 r. – potwierdzenie przyjęcia abstraktu;
 • do 9 listopada 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • do 30 stycznia 2019 r. – przesłanie ostatecznej wersji referatów.

Koszt udziału w konferencji wynosi:

 • dla członków PTNP – 400 zł (bez wyjazdu) / 500 zł (z wyjazdem)
 • dla osób nie należących do PTNP – 450 zł (bez wyjazdu) / 550 zł (z wyjazdem)

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej do dnia 10 listopada 2018 r. – Nr konta: 09 1610 1133 2003 0051 4927 0003 (w tytule przelewu proszę wpisać: „Ewolucja+ Nazwisko Uczestnika”).

Komitet organizacyjny konferencji:

 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach
 • Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska
 • Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
 • Dr Natasza Lubik-Reczek
 • Dr Michał Słowikowski
 • Mgr Natalia Kusa (Sekretarz konferencji)

Adres do korespondencji e-mail: partycypacja@wnpid.amu.edu.pl

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konferencji oraz wypełniania zadań Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Program ramowy konferencji

22 listopada

 • 8:30-9:30 – śniadanie
 • 10:00-11:45 – otwarcie konferencji, sesja plenarna (cz. 1)
 • 11:45-12:15 – kawa i herbata
 • 12:15-14:00 – sesja plenarna (cz.2)
 • 14:00-14:45 – obiad
 • 14:45-16:30 – panele tematyczne
 • 16:30-17:00 – kawa i herbata
 • 17:00-18:45 – panele tematyczne
 • 18:45-19:00 – podsumowanie obrad
 • 20:15 – uroczysta kolacja

23 listopada

 • 8:00 – śniadanie
 • Wyjazd studyjny do Berlina (TBC)
 • 19:00 – kolacja

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie ramowym konferencji.