Członkostwo

Członkostwo w OBiEE upoważnia do:

 • zgłaszania propozycji aplikacji o środki krajowe i zagraniczne za pośrednictwem Stowarzyszenia
 • inicjowania współpracy w ramach Stowarzyszenia
 • używania logo OBiEE przy realizacji projektów służących celom statutowym Stowarzyszenia*
 • korzystania przy redagowaniu sprawozdań finansowych projektów realizowanych przy udziale OBiEE z pomocy wykwalifikowanej obsługi księgowej
 • udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez OBiEE, w tym konferencjach, seminariach eksperckich, szkołach letnich i innych
 • udziału w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski o granty
 • zgłaszania do Zarządu wniosków o promocję wydawnictw i wydarzeń związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia
 • korzystania z e-newslettera

* wymagana decyzja pozytywna Zarządu na wniosek zainteresowanego Członka Stowarzyszenia

Warunki członkostwa:

 • zainteresowanie realizacją celów statutowych OBiEE
 • angażowanie się w prace Stowarzyszenia
 • regulowanie składek członkowskich w trybie i wysokości przewidzianej w statucie lub uchwałach Walnego Zgromadzenia
 • wypełnienie i przesłanie formularza członkowskiego (dot. nowych członków – vide poniżej)
 • aktualizacja danych zawartych w biogramach członków
 • zgoda na udostępnianie listy imiennej wraz z biogramami członków Stowarzyszenia wszystkim członkom OBiEE, celem umożliwienia współpracy przy tworzeniu i realizacji projektów

Składki członkowskie

Osoby zainteresowane uregulowaniem składek członkowskich proszone są o wpłatę odpowiedniej kwoty na konto OBiEE:

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. – Spółdzielcza Grupa Bankowa
ul. Mielżyńskiego 22 , 61-725 Poznań
74 1610 1133 0051 4927 2000 0002

z adnotacją: imię i nazwisko, składka członkowska OBiEE za rok ….

Wysokość składki członkowskiej OBiEE w roku:

 • 2013 wynosiła 25 zł
 • 2014 wynosiła 50 zł
 • 2015 wynosiła 30 zł
 • 2016 wynosiła 20 zł
 • 2017 wynosi 20 zł

Uwaga: w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz informację „składka członkowska za rok 20..”, a następnie przesłać dowód wpłaty na adres mailowy: mikolaj.tomaszyk@amu.edu.pl