Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza

Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej p.t. „Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza” organizowanej w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r.

„To nie kryzys, to rezultat”, mawiał Stefan Kisielewski „Kisiel”, diagnozując w ten najprostszy z możliwych sposobów problem immanentnych dysfunkcji, jakie były cechą systemu, który od 1917 roku funkcjonował w Rosji sowieckiej. Ćwierć wieku temu dysfunkcjonalność systemu funkcjonującego w ZSRR osiągnęła próg, poza którym był już tylko upadek. Jego symptomy widoczne były wyraźnie już w dekadzie lat osiemdziesiątych, apogeum zaś nastąpiło w latach 1989 -1991. W ramach organizowanej przez nas konferencji chcielibyśmy zająć się właśnie tymi procesami i wydarzeniami, których skutkiem stał się ostateczny upadek ZSSR w końcu roku 1991. Proces dezintegracji sowieckiej państwowości miał skomplikowany i wielowymiarowy charakter. Jego przyczyny tkwiły zarówno w immanentnych cechach systemu, jak również w szczególnym splocie okoliczności wewnętrznych i międzynarodowych, które pojawiły się w dekadzie lat osiemdziesiątych XX stulecia. Upadek ZSRR zamknął proces przekształceń powojennej epoki dwubiegunowego podziału świata i wytworzył całkowicie nową sytuację geopolityczną. W 25 rocznicę tych wydarzeń warto poddać krytycznej refleksji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych proces dezintegracji i fakt upadku państwowości sowieckiej. Refleksja ta powinna mieć możliwie szeroki i wieloaspektowy charakter, i dotyczyć:

 1. Szeroko rozumianego podłoża dezintegracji ZSRR w latach 80-ych.
 2. Przebiegu procesu rozpadu w l. 1989-1991.
 3. Konsekwencji procesu dezintegracji i upadku ZSSR dla porządku geopolitycznego, zarówno w wymiarze regionalnym, jak również globalnym.

W ramach każdego z tych wymiarów interesować nas będą następujące kwestie szczegółowe:

 1. Kształtowanie się systemu władzy. Partia i jej aparat. Nomenklatura. Procesy decyzyjne.
 2. Sytuacja gospodarcza.
 3. Kryzys porządku społecznego (kultura pracy, przestępczość, korupcja, etc.)
 4. Kwestie narodowościowe (centrum – peryferie, proces uniezależniania się republik)
 5. Uwarunkowania międzynarodowe. Upadek imperium, refleksja porównawcza.
 6. Przemiany sceny politycznej w ZSRR (opozycja, rekonstrukcja systemu partyjnego)
 7. Kultura, religia, myśl polityczna.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

 • opłata pełna – 400 zł
 • opłata ulgowa – 300 zł (dla pracowników UAM i członków OBiEE)

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, wyżywienie oraz udział w recenzowanej publikacji. Możemy pośredniczyć w rezerwacji noclegów.

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej do dnia 20 listopada 2017 r.

– nr 79 1610 1133 2003 0051 4927 0004  (Bank SGB-Bank Spółka Akcyjna) (w tytule przelewu proszę wpisać: „Dezintegracja+ Nazwisko Uczestnika”).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:

http://obiee.amu.edu.pl/konferencje-naukowe/dezintegracja-i-upadek-zsrr-w-perspektywie-cwiercwiecza/dezintegracja-i-upadek-zsrr-formularz-zgloszeniowy/

Informacje nt. konferencji dostępne będą na bieżąco na stronie internetowej Organizatorów: tj. Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej: http://obiee.amu.edu.pl/ oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: www.wnpid.amu.edu.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

Konferencja dofinansowana przez MNiSzW w ramach umowy 831/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.