Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w Polsce i w Europie

Termin i miejsce konferencji: 30 listopada – 1 grudnia 2017 r., Collegium Polonicum, Słubice

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Zgłoszenia na konferencję zostały już zamknięte.

Tematyka konferencji

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości zastosowania dwóch form sprawowania władzy, to jest przedstawicielskiej i bezpośredniej w Polsce i Europie. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Mechanizmy sprawowania władzy w państwie stanowią niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych. Dotyczą one bowiem kwestii tego, kto i w jaki sposób (za pomocą jakich mechanizmów) faktycznie sprawuje władzę w państwie demokratycznym, a także jakie konsekwencje ten sposób rządzenia za sobą niesie.

Współcześnie zdecydowana większość badań nad demokracją poświęcona jest przedstawicielskiej formie rządów, które jawią się jako podstawowa forma sprawowania władzy państwowej. Często jest ona uzupełniana rozwiązaniami charakterystycznymi dla demokracji bezpośredniej, które od lat nieodmiennie przyciągają uwagę wielu badaczy. Ostatnie lata wskazują, że narzędzia demokracji bezpośredniej coraz częściej służą nie tylko podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym, ale także za ich pośrednictwem decyduje się o ważnych sprawach ustroju państw, a także o kwestiach ponadpaństwowych.

Nie budzi więc wątpliwości stwierdzenie, że demokracja bezpośrednia stała się ważną formą uzupełniającą demokrację przedstawicielską w Europie. Dowodem na to jest zapewne tocząca się od jakiegoś czasu dyskusja na temat tego, jaką rolę odgrywają (powinny odgrywać) bezpośrednie formy demokracji, które przekazują suwerenowi do rozstrzygnięcia (inne niż wybory) kwestie istotne z punktu widzenia państwa. Doniosłym jest przy tym fakt, że wspomniana dyskusja jest wynikiem przemian i procesów zachodzących w Europie od kilkudziesięciu lat (procesy transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, integracja europejska). Nie ulega wątpliwości, że rezultatem wspomnianych zmian były nie tylko przeobrażenia związane z pozycją ustrojową najważniejszych instytucji państwowych, ale także systemu partyjnego i wyborczego. Zjawiska te w istotny sposób wpływają na demokrację, a przez to również na kształt oraz funkcjonowanie systemów politycznych.

Celem konferencji jest zatem analiza przeobrażeń systemu politycznego państw europejskich, w kontekście funkcjonujących tam dwóch podstawowych form demokracji: przedstawicielskiej i bezpośredniej Istotnym zamierzeniem jest odpowiedź na pytanie o charakter, zasięg, wielkość i konsekwencje tych zmian, jak i o szanse oraz zagrożenia, będące ich rezultatami.

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień analizowanych z perspektywy Polski i Europy:

 • najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed państwami europejskimi w odniesieniu do kształtu ich systemów politycznych;
 • demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w państwach Europy;
 • funkcje i znaczenie demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie;
 • wybory i systemy wyborcze w poszczególnych państwach;
 • analiza porównawcza systemów politycznych państw Europy Zachodniej oraz Środkowej i Wschodniej;
 • analiza nowych form partycypacji obywateli w kontekście płynących z nich szans i zagrożeń dla współczesnych demokracji;
 • sposoby wykorzystywania nowych mediów i ich wpływ na demokrację.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również krajowi i lokalni politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, ale także nad ich wymiarem praktycznym.

Procedura selekcji referatów

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

 • do 25 października 2017 r. – przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem referatu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
 • do 31 października 2017 r. – przesłanie informacji o akceptacji zgłoszeń
 • do 10 listopada 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • do 10 stycznia 2018 r. – przesłanie ostatecznej wersji referatów.

Zakwaterowanie

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie, oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.

Opłata konferencyjna

Koszt udziału w konferencji wynosi:

 • dla członków  PTNP – 400 zł
 • dla osób nie należących do PTNP 450 zł

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej do dnia 10 listopada 2017 r.  – Nr konta: 09 1610 1133 2003 0051 4927 0003 (w tytule przelewu proszę wpisać: „Ewolucja+ Nazwisko Uczestnika”). 

Informacje nt. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne będą na stronie internetowej Organizatorów: tj. Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej www.obiee.amu.edu.pl (Zakładka konferencje – Ewolucja 2017) oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM www.wnpid.amu.edu.pl.

Komitet organizacyjny konferencji

 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach,
 • prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
 • dr Natasza Lubik-Reczek
 • dr Marcin Rachwał
 • mgr Natalia Kusa (Sekretarz konferencji)

Adres do korespondencji e-mail: partycypacja@wnpid.amu.edu.pl

Konferencja dofinansowana przez MNiSzW w ramach umowy 831/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.